zde se nacházíte:
Úvod > Zásady evidence a zpracování osobních údajů

Zásady evidence a zpracování osobních údajů

Sdružení rozhodců, a. s.

Identifikace příslušných zpracování osobních údajů:
Osobní údaje účastníků rozhodčího řízení (dále jen „účastníci“) jsou zaneseny v Spisech rozhodce, vedených v listinné a částečně také v elektronické podobě (tzv. elektronická kniha).

Účel zpracovávání osobních údajů účastníků:  
Osobní údaje účastníků jsou zpracovávány pouze pro účely rozhodčího řízení podle zákona č. 216/1994 Sb.,         o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRŘ“), které je zahajováno výlučně na návrh účastníkareplica rolex.

Zpracovávané osobní údaje účastníků:
Jméno, příjmení, titul účastníka, adresa, datum narození, rodné číslo, rodinná, pracovní, finanční apod. situace, telefonické, e-mailové a bankovní spojení.

Zdroje osobních údajů účastníků:
Sdělení od samotných účastníků (subjektů údajů),
od soudů, správních úřadů.

Příjemci, kterým budou osobní údaje účastníků zpřístupněny:
Rozhodce v rozhodčím řízení, případně pověřený zaměstnanec,
další účastníci řízení, jejich právní zástupci, soudy,
v případě potřeby technického řešení IT pracovníci kanceláře rozhodce

Likvidace osobních údajů účastníků:
Kompletní rozhodčí spis se po skončení rozhodčího řízení je předáván do úschovy příslušného soudu (§ 29 odst. 2 ZRŘ), nezůstává v dispozici rozhodce, osobní údaje účastníků jsou po předání rozhodčího spisu do soudní úschovy z tzv. elektronické knihy vymazány.

Aktualizace osobních údajů účastníků:
Sdělení od samotných účastníků,
z veřejně dostupných zdrojů,
od soudů, správních úřadů

Listinné a elektronické evidence osobních údajů účastníků:
V podobě listinné je rozhodcem veden tzv. Spis rozhodce (uložen v uzamykatelné místnosti + elektronické prostorové zabezpečení)
V podobě elektronické je vedena tzv. elektronická kniha (osobní údaje ze Spisu rozhodce uloženy také serveru v uzamykatelné místnosti, přístup jen pod unikátním heslem uživatele)

Technické prostředky zabraňující nahodilému nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům účastníků:
K listinnému Spisu rozhodce spisu má přístup pouze rozhodce, který věc projednává.
K tzv. elektronické knize má přístup pouze rozhodce, který věc projednává, případně pověřený zaměstnanec, a to po zadání přístupového hesla.

Proškolení osob, které mají přístup k osobním údajům účastníků
Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům účastníků jsou proškoleny, jsou seznámeny s tímto dokumentem a jsou ze zákona a/nebo smluvně vázány mlčenlivostí.

V Brně 1. 6. 2018