Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení (arbitráž) je moderní alternativou ke klasickému soudnímu řízení, a to alternativou o mnoho efektivnější a přitom o poznání levnější. Současná situace, kdy projednání a rozhodnutí jednoduchého majetkového sporu trvá soudům i několik let, se stala pro mnohé věřitele (zejm. podnikatele) neúnosnou. Z tohoto důvodu došlo v posledních několika letech k prudkému nárůstu sporů řešených v rozhodčím řízení, kterého nyní využívají nejen nebankovní poskytovatelé půjček a úvěrů, ale také mnohé banky, leasingové společnosti, velkoobchody, jakož i realitní a cestovní kanceláře.

Rozhodčí řízení je v České republice upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, který byl začátkem roku 2012 významně novelizován. Právní úprava se tak dostala na patřičnou legislativní úroveň, když byly zapracovány normy evropského práva na ochranu spotřebitele. Moderní právní úprava tak nasvědčuje tomu, že rozhodčí řízení bude stále významnějším prvkem v boji proti špatné platební morálce.

Také v zahraničí je rozhodčí řízení velmi rozšířeno, byť zákonné úpravy jsou rozdílené. Základní princip však zůstává stejný – řešení majetkového sporu je rychlé a neprobíhá před orgánem státní moci. Velkou dynamiku nabralo rozhodčí řízení např. na Slovensku, kde jej, vedle jiných, využívají i hlavní telefonní operátoři.

Základním předpokladem pro možnost využití rozhodčího řízení je smluvní ujednání o něm (tzv. rozhodčí smlouva). V případě smluv mezi podnikateli se převážně jedná o jeden krátký odstavec umístěný v samotné smlouvě, příp. v obchodních podmínkách, ve splátkovém kalendáři, na objednávce apod. Pokud má být rozhodčímu řízení podřazen vztah se spotřebitelem, pak musí mít rozhodčí doložka podobu samostatné listiny.

Rozhodčí řízení má v podstatě dvě formy podle toho, zda probíhá před zákonem zřízeným rozhodčím soudem (bývalá státní arbitráž, jak ji známe z doby před rokem 1989) nebo před soukromou (fyzickou) osobou.Hlavní výhody rozhodčího řízení před rozhodci Sdružení rozhodců, a. s.:


   Rychlost
rozhodčí řízení trvá zpravidla 6 – 8 týdnů od podání žaloby

   Nižší náklady
poplatek za rozhodčí řízení činí 3 % z hodnoty sporu, u soudů je to 5 % z této hodnoty

   Vykonatelnost
rozhodnutí rozhodce, tzv. rozhodčí nález, má stejné právní účinky jako pravomocné rozhodnutí soudu, je široce vykonatelné i v zahraničí

   Neveřejnost
rozhodčí řízení je na rozdíl od soudního projednání neveřejné

   Kvalifikovanost
rozhodci jsou vysokoškolsky vzdělaní v oboru právo, na rozdíl od mnohých soudců mají zkušenost z právní praxe

   Nezávislost
rozhodce není v žádném případě zainteresován na výsledku sporu, který rozhoduje, za své rozhodnutí nese – na rozdíl od soudce – plnou osobní odpovědnost

   Neformálnost
rozhodčí řízení není na rozdíl od soudního procesu svázáno formálními postupy, což rozhodci umožňuje vést strany ke smírnému, kompromisnímu řešení sporu

   Komfort
účastníci řízení mohou vést řízení elektronicky, do svého spisu mají možnost nahlížet on-line přes webové rozhraní

Semináře o rozhodčím řízeníBrno: vždy poslední pátek v měsíci
(Brno, Pražákova 1008/69, budova AZ TOWER, 21. NP)
Praha:    vždy první pondělí v měsíci
(Praha 5, Nám. 14. října 2/1307)

Semináře jsou bezplatné. Účast je třeba vždy předem nahlásit telefonicky nebo mailem. Po dohodě lze sjednat termín školení i individuálně, tedy v místě a čase, které Vám vyhovují.


Naše billboardová reklamní kampaň před Městským soudem v Brně přinesla velmi pozitivní ohlasy nejen z řad advokátů a veřejnosti, ale i od samotných soudců – výjimky se samozřejmě našly ...